4th International Guitar Festival of Thessaloniki – Photos

Elena Papandreou

Marco Socias

Mattias Seidel

Gabriel Bianco

Oscar Ghiglia

Nuccio D’ Angelo

Eduard Leata

Thanou- Makris

Stelios Moustos

Konti-Pavlou